เกี่ยวกับเรา

นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ

ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อ : วันที่ 19 มีนาคม 2561

วิสัยทัศน์

บริการสุขภาพแบบผสมที่เป็นเลิศ

และเป็นผู้นำด้ายการแพทย์แผนไทยในอาเซียนค่านิยม

อภัยภูเบศร บริการดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ

1. จัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

2. ผสมผสานการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือกรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างครบวงจร

3. เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม

4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ