ได้รับบริจาค MASK จำนวน400 ชิ้น จากคุณภิราพัณณ์ วงษ์มณีกิจชัย แกรนด์วิวกรุ๊ป รีสอร์ท จังหวัดระยอง

-
-