ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโลหะดามกระดูกต้นขา และหน้าแข้งภายนอก (External Fixator) จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567, 16:21 ]
รายละเอียด

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567, 17:53 ]
รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำหรับอัดวิดีโอ/ทำ Tele Conference จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567, 16:44 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


ข่าวรับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 17 เม.ย. 2567, 14:51 ]
รายละเอียด

2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร [ 11 เม.ย. 2567, 10:25 ]
รายละเอียด

3. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 11 เม.ย. 2567, 10:23 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567, 14:58 ]
รายละเอียด

2. ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น ๔๘ ห้อง (เพิ่มชั้นใต้ถุน) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567, 11:28 ]
รายละเอียด ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567, 11:08 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


Template HRD Covid 19

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่1 [ 11 ม.ค. 2564, 09:41 ]
รายละเอียด

2. แผนการพัฒนา New Normal Service หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

3. แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค. 63 กรณีต่างด้าวมีนายจ้าง [ 6 ม.ค. 2564, 16:19 ]
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวอบรมภายใน

อ่านทั้งหมด