โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC: Program and Disease Specific Certification)

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดยแพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายแพทย์มกร ลิ้มอุดมพร และแพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC: Program and Disease Specific Certification) ระบบการดูแลรักษาผู้ป่าย โรคหลอดเลือดสมอง และระบบการดูแลรักษาในห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล โดย แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี