โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ประจำปี 2566"

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ " การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ประจำปี 2566 " โดยมีแพทย์หญิงชนกานต์ มุสิกวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้การดูแลมารดา และทารกแรกเกิด ให้มีคุณภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ให้ได้ตามมาตราฐาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ แพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรี และจัดการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร