กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การตรวจประเมินและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Rehabilitation) "

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การตรวจประเมินและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiorespiratory Rehabilitation) " โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักกายภาพบำบัดภายในจังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยด้านระบบหัวใจและปอด จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ก่อนและหลังการสวนหัวใจ (PCI) และการทำผ่าตัดทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ในอนาคตเพื่อให้ในขณะที่ผู้ป่วยนอนป่วยในโรงพยาบาล และหลังออกจากโรงพยาบาล สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบระยะของผู้ป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุวัฒน์ จิตร-ดำรงค์ และอ.จินตนา ตันหยง จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร