แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566

วันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ป่วยมะเร็งในประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพเชิงคลินิก เพื่อเตรียมรับการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ (Re-Accreditation) ครั้งที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์