โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน “โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลมีทักษะ ความรู้ที่เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ เพื่อที่จะสามารถ ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามกลายเป็นอัคคีภัย โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 270 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ