โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการพยาบาลผู้ป่วยเจาะคอ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เเพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้นายเเพทย์ภราดร พัฒนะธนัง หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการพยาบาลผู้ป่วยเจาะคอ โดยมีเเพทย์หญิงจิราพร ตระการจันทร์สิริ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เเละทักษะ ในการดูเเลผู้ป่วยเจาะคอระหว่างนอนโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูเเลผู้ป่วยเจาะคอ โดยปรับสื่อการสอนจากเดิม ปรับใบคำเเนะนำการใช้อุปกรณ์สาธิต เพิ่มการใช้ Standing order for post Operative Tracheostomy เเละจัดทำสื่อวิดีโอการสอนที่ครอบคลุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร