ประชุมวิชาการ From AKI to CRRT: Continuous Renal Replacement Therapy Update

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้ นายแพทย์วรพจน์ เตรียมตระการผล เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการ From AKI to CRRT: Continuous Renal Replacement Therapy Update โดยมีแพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และมีการฝึก พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤติ (The basic course of continuous renal replacement therapy) เพื่อให้บุคคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคซับซ้อน ที่มีมาตรฐาน การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการฟอกเลือดใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีความปลอดภัย ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก แพทย์ แพทย์ใช้ทุน พยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และอาจารย์พยาบาล รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์ ชั้น 2 อาคารธรรมรักษ์