พิธีเปิด คลินิกส่งเสริมการมีบุตร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พญ.ชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกส่งเสริมการมีบุตร นายเเพทย์สมโพชน์ จำรัสพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภายใต้ประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาเมืองต้นแบบชุมชนสุขภาพดี (Healthy City Models) ณ แผนกฝากครรภ์ อาคารชินวันทนานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร