วันเอดส์โลก “Let Communities Lead”ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เเพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มอบหมายให้เเพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเอดส์โลก “Let Communities Lead”ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์ เเพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดเชื้อ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ สนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกัน ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ทุกคนให้ความเห็นใจและห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อเอดส์ให้ลดน้อยลงได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร