กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูเเลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดูเเลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการประเมินและค้นหาป้องกันความเสี่ยง ให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ เเละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูเเลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเเละการส่งต่อ จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร