กลุ่มงานการเงินบัญชี


ตรวจสอบยอดรับเงิน

**หากมียอดตามรายการนี้ในกรณีจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS
ให้ส่งใบเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือน
หากไม่ส่งตามกำหนดจะขอสงวนสิทธิ์การจ่าย**

ตรวจสอบยอดค้างชำระ

**หากทางบริษัทได้ทำการส่งมอบแล้วและยังไม่ได้ชำระเงิน แต่ยังไม่มียอดค้างชำระ กรุณาส่งสำเนาใบส่งขอมายัง QR-Code ด้านล่างนี้**

ตรวจสอบยอดทั้งหมด

**เป็นยอดรายการทั้งหมดในปีงบประมาณ
หมายเหตุ ความหมายของสถานะ
- รับสำเนา คือ รับรู้แจ้งหนี้แล้ว
- รอตรวจสอบ คือ ส่งหลักฐานขอเบิกแล้วรอตรวจสอบ
- หลักฐานครบ คือ หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รอทำแผนจ่าย
- ขออนุมัติ คือ ทำเช็ค/ทำขอเบิกในระบบเรียบร้อยแล้ว
- ชำระแล้ว คือ มีการรับเช็ค/โอนเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว
หากมีข้อสงสัยกรุณาส่งข้อความมายัง QR-code ไม่สามารถโหลดภาพ qrcode ได้