ตารางตรวจแพทย์

แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
อายุรกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกประสาทวิทยา จันทร์ (นอกเวลา) 16.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 11.00 น.
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.
คลินิกโรคไต จันทร์ , พุธ 09.00 - 11.00 น.
พุธ 16.30 - 20.00 น.
พฤหัสบดี 10.00 - 12.00 น.
คลินิกโรคปอด อังคาร 08.30 - 12.00 น.
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง อังคาร 13.00 - 16.30 น.
จันทร์ , อังคาร , พฤหัสบดี (นอกเวลา) 16.30 - 20.30 น.
คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ พุธ ที่ 1 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
คลินิกเต้านม จันทร์ 13.00 - 15.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
สูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ฝากครรภ์ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ตรวจหลังคลอด จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
วางแผนครอบครัว จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกมีบุตรยาก จันทร์ ที่ 2 , 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
คลินิกกามโรค พุธ ที่ 2 , 4 ของเดือน 13.00 - 16.30 น.
คลินิกวัยทอง (หญิง) พฤหัสบดี ที่ 1 , 3 ของเดือน 10.00 - 12.00 น.
คลินิกวัยทอง (ชาย) พฤหัสบดี ที่ 1 , 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
คลินิกนมแม่ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
ตรวจโรคเด็กทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกโรคเลือด ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกพัฒนาการเด็ก จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
ตรวจสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน) อังคาร 08.30 - 12.00 น.
คลินิกเด็กแรกคลอด อังคาร ที่ 1 , 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
คลินิกโรคปอด,ภูมิแพ้และโรคไต พุธ ที่ 2 , 4 ของเดือน 08.30 - 12.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ศัลยกรรมกระดูก จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์ 08.30 - 12.00 น.
ศัลยระบบสมอง ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง พุธ 08.30 - 12.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
ฟัน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกยาเสพติด,อดบุหรี่,อดสุรา จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 13.00 - 16.30 น.
คลินิกนิรนาม จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
เวชกรรมฟื้นฟู จันทร์ , พุธ , ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
กายภาพบำบัด จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
ตรวจโรคทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 07.30 - 08.30 น.
จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 16.30 - 20.30 น.
ตา จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
หู คอ จมูก จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
คลินิก DAY CARD พุธ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกเบาหวาน พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.
คลินิกวัณโรค ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
จิตเวช (นพ.พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด) จันทร์,อังคาร 08.30 - 12.00 น.
จิตเวช (นพ.ชินวัฒน์ โชติเกียรติ) อังคาร,พุธ 08.30 - 12.00 น.
จิตเวช (นพ.ณัฐวุฒิ สุขสมัย) จันทร์,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคหัวใจ (พญ.ปาลิดา พึ่งผล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล) จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (พญ.สุเบญจา พิณสาย) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป (พญ.รังสิมา รังสีธรรมปัญญา) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) อังคาร 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคไต (นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล) พุธ 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคเลือด (พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์) พุธ 16.00 - 20.00 น.
กุมารเวชกรรมทั่วไป (พญ.ดลยา เอกวิชกุล) พุธ 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร (พญ.วิจิตรา คงคา) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมทั่วไป (พญ.ปวีณา กนกพจนานนท์) พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมระบบประสาท (พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล) ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคหัวใจ (พญ.ปาลิดา พึ่งผล) ศุกร์ ที่ 1 ของเดือน 16.00 - 20.00 น.
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ (พญ.สุเบญจา พิณสาย) ศุกร์ ที่ 3 ของเดือน 16.00 - 20.00 น.
แผนกที่เปิดบริการ วันที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ
อบสมุนไพร นวด กดจุด ทุกวัน 09.00 - 15.00 น.
ฝังเข็ม อังคาร , พฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น.
อังคาร , พฤหัสบดี 16.30 - 20.30 น.